Ks 16,500.00
Ks 16,000.00
Ks 15,000.00
Ks 14,000.00
Ks 13,500.00